Religiositats populars, subalternitats, exclusions i noves fronteres: a propòsit del Santet del Poblenou de Barcelona

Com i què precipita el naixement d’un sant en un cementiri urbà? Quins processos i factors hi intervenen? I, sobretot, què i qui manté viu tal fenomen? A partir de dades històrico-etnogràfiques recollides entre el 2017 i el 2022, el present article exp…

Juriditzacions a les fronteres. Processos de missionalització i construcció de dret indígena a Paraguai i Argentina (1978-1984)

El text analitza processos de missionalització indígena generats a les dècades de 1970/80 en territoris jaqueños del Paraguai i l’Argentina. Indaga sobre les relacions existents entre agents cristians de pastoral assentats a un costat i a l’altre de la…

Aports d’Orlando Fals Borda a l’etnografia crítica. Principis i tensions estratègiques en el diàleg amb els pobles indígenes

Aquest article descriu les aportacions de Fals al desenvolupament de l’etnografia crítica amb la comunitat Muyska del Tunjo a Bogotà, D. C. A partir de la idea de recuperar, reparar i reaprendre valors socials fonamentals, argument que la proposta de F…